• ஒத்துமாறல் - 24-01-2016

    புத்­தளம் மாவட்­டத்தில் சேவை­யாற்றும் அபி­வி­ருத்தி உத்­தி­யோ­கத்­த­ருக்கு மாத்­தளை/ குரு­ணாகல்/ திரு­கோ­ண­மலை ஆகிய மாவட்­டங்­களில் அபி­வி­ருத்தி உத்­தி­யோ­கத்தர் வேலைகள் இருக்­கு ­மானால் ஒத்­து­மா­று­வ­தற்கு விரும்பு கிறார். 077 0874821. 

    ***********************************************

    2016-02-01 14:06:25

    ஒத்துமாறல் - 24-01-2016