• கணனிக்கல்வி - 03-07-2016

    புதிய பிரிவுகள் ஆரம்பமாகின்றன Office Package, Creative Designer, Fast Typing, Kids Computer & English, Spoken English, அடிப்படையிலிருந்து கற்பிக்கப்படும். முற்பதிவுகளுக்கு விஷேட கழிவுண்டு. MSC College, 203, Layards Broadway, Grandpass, Colombo – 14. Tel: 0777 766514.

    *************************************************

    2016-07-04 12:29:47

    கணனிக்கல்வி - 03-07-2016