• பழுதுபார்த்தல் - 19-06-2016

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No visiting charges) Cool Air- Services. No. 77G, Manning Place, Wellawatte. 0777742329, 071 1199229. 011 2360559

  *******************************************************

  A/C Services Repair, Maintenance/ Installa tions வீடுகளுக்கும் காரியாலயங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லியமாகவும் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். எங்களிடம் குறு--கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்ப னைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 0773355088, 0717236741, 0112360559.

  *******************************************************

  Any Computer Internet & Networking Repairs 500/=. Over 15 years experienced, Computer பயிற்சி மற்றும் Free Online Assistance. “ITS” 16, E.S. Fernando Mawatha, Colombo – 06. 011 2362787, 071 7763564, 077 2804411.

  *******************************************************

  TV, DVD, LCD, Washing Machine, Fridge, Four Burner, Micro Oven, Grinder, Rice Cooker, Gas Cooker, Fan, Spray Painting என்பன வந்து செய்து தரப்படும். 077 0175953. 

  *******************************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Lap Top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமை யலறை இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகர ணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். பத்மன். 0766 660587, 0788881691. (Wellawatte)

  *******************************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடுகளுக்கும் அல்லது காரியாலயங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, CorelDraw, Flash etc.) Formatting (Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, Computer & Laptops for sale (1 year warranty ) ரூபன். 0729958888.

  *******************************************************

  Air Conditioner (A/C) Service, Repair எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டி (Fridge) Washing Machine வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக்கொடுக்கப்படும். பாவித்த (A/C), Brand new A/C உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. சிவா.077 1048449, Sri 077 5433049, 2734799, Wellawatte.

  *******************************************************

  Laptop, Desktop Computer Repairing, Configuration Installation, Network Install ation, Configuration Software Install ation, Configuration ADSL Installation, Configuration Call Uma 077 3182538.

  *******************************************************

  Computer Repair உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hardware and Software O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்யப்படும். 1000/= மட்டுமே. (No Visiting Charge) Kumar 077 2906492. 

  *******************************************************

  TV, LCD, LED 3D, Hifi Set, DVD, Washing Machine, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். LCD, LED Parts எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்ட ணம் துரித சேவை) அருள் (Wellawatte). Tel: 077 6625944.  

  *******************************************************

  உங்களது எல்லாவகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடுகள் or நிறு வனங்களுக்கு வந்து உத்தரவாதத்தோடு திருத்திக்கொடுக்கப்படும். (Screen Printing ) செய்து தரப்படும். AR.ஆணந்த் 072 9508248.

  *******************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), (Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுக ளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு – 13, Tel: 2388247, 072 2199334.

  *******************************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No visiting charges) Cool Air- Services. No. 77G, Manning Place, Wellawatte. 0777742329, 071 1199229. 011 2360559

  *******************************************************

  A/C Services Repair, Maintenance/ Installa tions வீடுகளுக்கும் காரியாலயங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லியமாகவும் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். எங்களிடம் குறு--கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்ப னைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 0773355088, 0717236741, 0112360559.

  *******************************************************

  Any Computer Internet & Networking Repairs 500/=. Over 15 years experienced, Computer பயிற்சி மற்றும் Free Online Assistance. “ITS” 16, E.S. Fernando Mawatha, Colombo – 06. 011 2362787, 071 7763564, 077 2804411.

  *******************************************************

  TV, DVD, LCD, Washing Machine, Fridge, Four Burner, Micro Oven, Grinder, Rice Cooker, Gas Cooker, Fan, Spray Painting என்பன வந்து செய்து தரப்படும். 077 0175953. 

  *******************************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Lap Top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமை யலறை இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகர ணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். பத்மன். 0766 660587, 0788881691. (Wellawatte)

  *******************************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடுகளுக்கும் அல்லது காரியாலயங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, CorelDraw, Flash etc.) Formatting (Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, Computer & Laptops for sale (1 year warranty ) ரூபன். 0729958888.

  *******************************************************

  Air Conditioner (A/C) Service, Repair எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டி (Fridge) Washing Machine வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக்கொடுக்கப்படும். பாவித்த (A/C), Brand new A/C உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. சிவா.077 1048449, Sri 077 5433049, 2734799, Wellawatte.

  *******************************************************

  Laptop, Desktop Computer Repairing, Configuration Installation, Network Install ation, Configuration Software Install ation, Configuration ADSL Installation, Configuration Call Uma 077 3182538.

  *******************************************************

  Computer Repair உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hardware and Software O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்யப்படும். 1000/= மட்டுமே. (No Visiting Charge) Kumar 077 2906492. 

  *******************************************************

  TV, LCD, LED 3D, Hifi Set, DVD, Washing Machine, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். LCD, LED Parts எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்ட ணம் துரித சேவை) அருள் (Wellawatte). Tel: 077 6625944.  

  *******************************************************

  உங்களது எல்லாவகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடுகள் or நிறு வனங்களுக்கு வந்து உத்தரவாதத்தோடு திருத்திக்கொடுக்கப்படும். (Screen Printing ) செய்து தரப்படும். AR.ஆணந்த் 072 9508248.

  *******************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), (Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுக ளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு – 13, Tel: 2388247, 072 2199334.

  *******************************************************

  2016-06-20 14:42:29

  பழுதுபார்த்தல் - 19-06-2016