• மணமக்கள் தேவை - 19-06 -2016

    கண்டி இந்து 1981 இல் பிறந்த தற்போது வெளிநாட்டில் தொழில்புரியும் மகனுக்கும் 1978 இல் பிறந்த அரச தொழில் புரியும் பட்டதாரி மகளுக்கும் பொருத்தமான மணமக்களை பெற்றோர் எதிர்பார்க்கின்றனர். 077 9290606, 081 5651225. 

    *******************************************

    2016-06-20 12:50:55

    மணமக்கள் தேவை - 19-06 -2016