• கணனிக்கல்வி - 12-06-2016

  புதிய பிரிவுகள் ஆரம்பமாகின்றன Office Package, Creative Designer Fast Typing, Kids Computer & English, Spoken English, அடிப்படையிலிருந்து கற்பிக்கப்படும். முற்பதிவுகளுக்கு விஷேட கழிவுண்டு. MSC College, 203, Layards Broadway, Grandpass, Colombo – 14. Tel: 0777766514.

  **************************************************

  சகல கம்பியூட்டர் பாடங்களும் Spoken English உம் அடிப்படை யிலிருந்து கற்க முடியும். சர்வதேச அங்கீகாரம் பெற்ற சான்றிதழ், கம் பியூட்டர் துறையில் வேலை வாய்ப் பிற்கும் சுயதொழில் செய்வதற் கும் ஏற்பாடு செய்து தரப்படும். ஒவ்வொரு வாரமும் புதிய வகு ப்புகள் ஆரம்பமாகின்றன. ISS, 78, புதுச்செட்டித்தெரு, கொட்டாஞ் சேனை. 075 5123111, www.iss.lk

  **************************************************

  Computer Courses upto 70% off. ICT, GIT, Internet & Email 1000/= Hardware Networking Programming Graphics  Web  வெளிநாடு செல்வோர் மற்றும் வயதானவர்களுக்கான குறுகியகால பயிற்சிகளும் வழங்கப்படும். ITS 16, E.S. Fernando Mawatha, Colombo–06. 0112362787,0717763564,0772804 411.

  **************************************************

  வாழ்க்கையில் உயர்ந்த ஸ்தானத்தை அடைய விரும்புபவர்களுக்கான குறுகிய கால தனிப்பட்ட பயிற்சிகள். ஸ்போக்கன் இங்லிஷ் 2500/=, கிரபிக் டிசைனிங் 4500/=, வெப் டிசைனிங் 4500/=, கொம்பியூட்டர் தமிழ் டைப்பிங் 1500/=, வளர்ந்தோ ர்களுக்கான கொம்பி யூட்டர்கையா ளும் பயிற்சி 1000/=. மும்மொழிக ளிலும் உரையாற்றும் அனுபவமுள்ள லெக்சர்: 077 7101116.

  **************************************************

  2016-06-13 15:53:02

  கணனிக்கல்வி - 12-06-2016