• கடை விற்பனைக்கு - 12-06-2016

    Colombo – 11. புறக்கோட்டையில் 12 அடி X 10 அடி, 13 அடி X 11 அடி இரண்டு கடைகள் விற்பனைக்கு உண்டு. விலை பேசித்தீர்மானிக்க லாம். 072 7472274.

    ************************************************

    2016-06-13 15:51:40

    கடை விற்பனைக்கு - 12-06-2016