அரச பாடசாலையில் கல்வி பயிலும் பாடசாலை மாணவர்கள் பாடநூல்களை இனி இணையத்தில் தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

http://www.edupub.gov.lk/BooksDownload.php