ප්‍රවීන සිනමා ශිල්පි එම්.එස්.ආනන්ද අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

சினிமா தயாரிப்பாளர் மற்றும் இயக்குனர் எம்.எஸ்.ஆனந்த தனது 83வது வயதில் காலமானார். 

நிதானய, கொலு அதவத்த, கெஹணு லமாய், மடோல் துவ மற்றும் ஹந்தபான உள்ளிட்ட சிங்கள திரைப்படங்களுக்கு ஒளிப்பதிவாளராக இவர் செயற்பட்டுள்ளார்.