உலக கொடுக்கும் சுட்டெண் 2015'  (World Giving Index 2015) இன் அடிப்படையில் உலகளாவிய ரீதியில் இலங்கை 08 ஆவது இடத்திலுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.