வட  மத்திய மாகாணத்தின் ஆளுநர் மற்றும் செயலாளர் உள்ளிட்ட பிரதிவாதிகளுக்கு நீதிமன்றம் அழைப்பாணை விடுத்துள்ளது.