இந்து கோவில்களில் மிருகப் பலி கொடுப்பதை தடை செய்வதற்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.