பொது எதிரணியின் “மக்கள் பலம் கொழும்புக்கு” பேரணி கொழும்பின் பல இடங்களில் ஆரம்பமாகியுள்ளது.