(எம்.சி.நஜிமுதீன்)

மீதொட்டமுல்ல குப்பை மேட்டை அண்மித்த பகுதியில் பொழுதுபோக்கு பூங்கா அமைக்கும் வேலைத்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை தெரிவித்துள்ளது. 

குறித்த வேலைத்திட்டத்திற்கான நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவ்வதிகார சபை தெரிவித்துள்ளது.

பொழுதுபோக்கு பூங்கா அமைக்கப்பட்ட பின்னர் அப்பிரதேசத்தில் பசுமைப் பூங்கா அமைக்கும் வேலைத்திட்டம் ஆரம்பிப்பதுடன் அப்பிரதேசத்தின் பாதுகாப்பு சம்பந்தமான தரவுகளைப் பெற்று அதனைப் பேணவுள்ளதாகவும் அவ்வதிகார சபை மேலும் தெரிவித்துள்ளது.