முன்னாள் அரச மரக்கூட்டுத்தாபனத்திற்கு தலைவராக இருந்த அநுருத்த பொல்கம்பொல 8 மில்லியன் பணமோசடி செய்த குற்றத்திற்காக கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். 

மேற்படி கைது குற்றப்புலனாய்வு அதிகாரிகளால் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.