இலங்கை கண் தான சங்கம் 200 கண் விழித்திரைகளை பாகிஸ்தானுக்கு வழங்க முன்வந்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பாகிஸ்தானில் கண் விழித்திரை பொருத்த அவசியமானவர்களுக்கு இலங்கையிலிருந்து வரும் கண் விழித்திரை உதவியாக இருக்கும் என ஹஸ்மனி வைத்தியர் மற்றும் நலன்புரி நிதியத்தின் விசேட வைத்திய நிபுணர் சரீப் ஹஸ்மனி தெரிவித்துள்ளார்.