இந்­துக்­க­ளுக்கு தமது திரு­ம­ணத்தைப் பதிவு செய்து கொள்­வ­தற்கு அனு­ம­தி­ய­ளித்த பெரு­ம­ளவு முஸ்­லிம்­களைக் கொண்ட முத­லா­வது நாடு என்ற பெயரை பாகிஸ்தான் பெறு­கி­றது.

மேற்­படி திரு­மணப் பதி­வுக்கு அங்­கீ­காரம் அளிக்கும் சட்டம் திங்­கட்­கி­ழமை 3 மில்­லியன் இந்­துக்கள் வசிக்கும் சிந்து மாகா­ணத்தைச் சேர்ந்த பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்­களால் நிறை­வேற்­றப்­பட்­டது.

பாகிஸ்­தானில் வாழும் இந்­துக்கள் திரு­மணப் பதி­வுக்­கான உரி­மையை வழங்­கு­மாறு நீண்ட கால­மாக கோரி வந்­துள்­ளனர். அவர்கள் கட்­டாய திரு­ம­ணங்கள், பரா­ய­ம­டை­யா­தோரின் திரு­ம­ணங்கள் மற்றும் கைம்­பெண்­க­ளுக்­கான உரி­மைகள் குறைவு என்­ப­வற்றால் துன்­புற்று வரு­கின்­றமை குறிப்­பி­டத்­தக்­கது.

இந்­நி­லையில் அந்­நாட்டு பாரா­ளு­மன்றம் இதை­யொத்த சட்­டத்தை நாட­ளா­விய ரீதியில் நடை­மு­றைப்­ப­டுத்த உத்­தே­சித்­துள்­ள­தாக தெரி­விக்­கப்­ப­டு­கி­றது.

பாகிஸ்­தானில் வாழும் கிறிஸ்­த­வர்கள் தமது திரு­ம­ணத்தைப் பதிவு செய்­வ­தற்­கான உரி­மையைப் பெற்­றுள்ள போதும் இந்­துக்கள் இது­வரை காலமும் அந்த உரி­மையைப் பெறாது இருந்­துள்­ளனர்.

இந்­நி­லையில் புதிய சட்­ட­மூ­லத்தின் பிர­காரம் சிந்து மாகா­ணத்­தி­லுள்ள 18 வய­துக்கு மேற்­பட்ட இந்­துக்கள் தமது திரு­ம­ணத்தை பதி­வு­செய்து கொள்ள முடியும்.

எனினும் மேற்­படி சட்­ட­மூலம் திரு­ம­ணத்தில் இணை­ப­வர்­களில் ஒருவர் மதம் மாறும் பட்­சத்தில் திரு­ம­ணத்தை இரத்துச் செய்ய அனு­ம­திக்கும் சர்ச்­சைக்­கு­ரிய ஏற்­பாட்டை உள்­ள­டக்­கி­யுள்­ளது.

பாகிஸ்­தா­னி­லுள்ள பல இந்­துக்கள் வங்கி கணக்­கு­களைத் திறக்­க­வும் விசா­வுக்கு விண்­ணப்­பிக்­கவும் அடையாள அட்டைகளைப் பெறவும் சொத்துக்களிலான பங்குகளைப் பெறவும் சிரமத்தை எதிர்கொண்டுள்ளனர். பாகிஸ்தானிய சனத்தொகையில் 2 சதவீதத்துக்கும் சிறிது அதிகமாக இந்துக்கள் உள்ளனர்.