திருத்தங்களுடன் கணக்காய்வு சட்டமூலத்திற்கு அமைச்சரவை அனுமதி கிடைத்துள்ளது.