ஜன­வரி மாதத்தில் இலங்­கைக்கு வரு­கை­தந்த சுற்­று­லாப்­ப­ய­ணிகளின் எண்­ணிக்கை 24.3 சத­வீ­தத்தால் அதி­கரித்து 194,280 ஆக பதிவு செய்­யப்­பட்­டுள்­ளது.

இக்­கா­லப்­ப­கு­தியில் இந்­தி­யாவில் இருந்து வரு­கை­தந்த சுற்­று­லாப்­ப­ய­ணி­களின் எண்­ணிக்கை அதி­க­ரித்து முதல் இடத்தை வகிப்­ப­துடன் சீனா இரண்டாம் இடத்தை பெற்­றுள்­ளது.

அந்த வகையில் ஜன­வரி மாதத்தில் இந்­தி­யாவில் இருந்து வரு­கைதந்த சுற்­று­லாப் ­ப­ய­ணி­களின் எண்­ணிக்கை 28,895 ஆக பதிவு செய்­யப்­பட்­டுள்­ள­துடன் சீனாவில் இருந்து வரு­கை­தந்த சுற்­று­லாப்­ப­ய­ணி­களின் எண்­ணிக்கை கடந்த மாதத்­துடன் ஒப்­பி­டு­கையில் 122 சத­வீ­தத்தால் அதி­க­ரித்து 26,083 ஆக பதிவு செய்­யப்­பட்­டுள்­ளது.

இதே வேளை ரஷ்­யா­வி­லி­ருந்து வரு­கை­தந்த சுற்­று­லாப்­ப­ய­ணி களின் எண்­ணிக்­கையில் வீழ்ச்சி ஏற்­பட்­டுள்­ளது.அதன் படி இவ் எண்­ணிக்கை 8,358 ஆக பதிவு செய்­யப்­பட்டு கடந்த மாதத்­துடன் ஒப்­பி­டு­கையில் 10 சத­வீத வீழ்ச்­சி­யினை பதிவு செய்துள்­ளது.ஐக்­கிய இராஜ்­ஜியத்தில் இருந்து வரு­கை­தந்த சுற்­று­லாப்­ப­ய­ணிக ளின் எண்­ணிக்கை 16,253 ஆக 21 சத­வீ­தத்­தாலும் ஜேர்­ம­னியில் இருந்து வரு­கை­தந்­த­வர்­களின் எண்­ணிக்கை 12,760 ஆக 23 சத­வீ­தத்­தாலும் கடந்த மாதத்தில் வளர்ச்சி நிலையில் பதிவு செய்­யப்­பட்­டுள்­ளது.

கடந்த வரு­டத்தின் ஜன­வரி மாதத்­துடன் ஒப்­பி­டு­கையில் இரண் டாவ­தாக சத­வீத அடிப்­ப­டையில் அதிக சுற்­று­லாப்­ப­ய­ணிகள் வருகைத்தந்த நாடாக உக்ரைன் இடம் பிடித்துள்ளது. அவ்வாறு உக்ரைனில் இருந்து வருகைதந்த சுற்றுலாப்பயணிகளின் எண்ணிக்கை 4,662 ஆக 40.8 சதவீதத்தால் அதிகரித்துள்ளது