இலங்கை  அரசாங்கம்  ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியுடன்  270 மில்லியன்  டொலர்  பெறுமதியான  மூன்று  கடன்  ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திட்டுள்ளது.

இக்கடன் தொகை  ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட வீதி முதலீட்டுத் திட்டத்திற்கும், யாழ்ப்பாணம், கிளிநொச்சி  நீர் விநியோகத் திட்டத்திற்கும்  பயன்படுத்தப்படவுள்ளது.