ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் தொகுதி அமைப்பாளர் பதவியில் இருந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான  மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே மற்றும் குமார வெல்கம ஆகியோர் நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.

நாவலப்பிட்டி தொகுதி அமைப்பாளர் பதவியில் இருந்து மஹிந்தானந்த அளுத்கமகேயும் மதுகம தொகுதி அமைப்பாளர் பதவியில் இருந்து குமார வெல்கமவும் கட்சியினால் நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில், குறித்த வெற்றிடங்களுக்கு புதிய அமைப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.