கூட்டு எதிரணியின் அமளிதுமளி காரணமாக பாராளுமன்றம் 21ம் திகதி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.