வெளிநாட்டிற்கு பணிபுரிய செல்லும் இலங்கையர்களுக்கான குறைந்தபட்ச சம்பளம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக, வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம் தெரிவித்துள்ளது.

இம்முறை அரச வரவு செலவுத் திட்டத்தில் முன்மொழியப்பட்டதற்கு இணங்க, பயிற்றப்பட்ட ஊழியர்களுக்கு 450 அமெரிக்க டொலர்களும், பயிற்றப்படாத ஊழியர்களுக்கு 350 அமெரிக்க டொலர்களும் குறைந்தபட்ச சம்பளமாக வழங்கப்படவுள்ளது. 

2017ம் ஆண்டு பெப்ரவரி முதலாம் திகதி முதல் இதனை நடைமுறைப்படுத்தவுள்ளதாக வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பு அமைச்சர் தலதா அதுகோரல குறிப்பிட்டுள்ளார்.