ஆண்­டிற்கு ஆண்டு அடிப்­ப­டையில் 2016 ஒக்­டோபர் மாதத்தில் பண­வீக்­க­மா­னது 5 சத­வீ­த­மாகப் பதிவு செய்­யப்­பட்­டுள்­ளது.

செப்டெம்பர் மாதத்தில்4.7 சத­வீ­த­மாக பதிவு செய்­யப்­பட்­டி­ருந்தது பண­வீக்­க­மா­னது 0.3 சத­வீத அதி­க­ரிப்­புடன் 5.0 சத­வீ­த­மாக உயர்­வ­டைந்து பதிவு செய்­யப்­பட்­டுள்­ளது.

இவ்­வு­யர்­வுக்கு உணவு மற்றும் உண­வல்லா வகைகள் தாக்கம் செலுத்­தி­யுள்­ளன. ஆண்டுச் சரா­சரி அடிப்­ப­டை­யொன்றின் மீது அள­வி­டப்­பட்ட தேசிய நுகர்வோர் விலைச் சுட்­டெண்ணில் ஏற்­பட்ட மாற்றம் 2016 செப்டெம்பர் மாதத்தில் 3.8 சத­வீ­தத்­தி­லி­ருந்து 2016 ஒக்­டோபர் மாதத்தில் 4 சத­வீ­தத்­திற்கு அதி­க­ரித்­தது.

மாதாந்த மாற்­றங்­களைக் கருத்திற்கொள்ளும் போது, தேசிய நுகர் வோர் விலைச் சுட்டெண் 2016 செப்டெம்பர் மாத்தில் 113.5 சுட் டெண் புள்­ளி­யி­லி­ருந்து 2016 ஒக்­டோபர் மாத த்தில் 114.7 புள்­ளிக்கு அதி­க­ரித்­தது. 

இம் மாதாந்த அதி­க­ரிப்­பிற்கு உணவு வகை சார்ந்­துள்ள விட­யங்­களின் விலை­களில் ஏற்­பட்ட அதி­க­ரிப்­புக்­களே முக்­கிய கார­ண­மாக அமைந்­துள்­ளது.

அதே போல், உணவு வகையில் அரிசி, தேங்காய், எலு­மிச்­சம் ­பழம், காய்­க­றிகள் போன்­ற­வற்றின் விலை­கள்­இம்­மாத காலப்­ப­கு­தியில் அதி­க­ரித்­தன. 

மேலும் குடி வகை, குடி­பா­னங்கள், புகை­யிலை ஆடை மற்­றும் ­கா­ல­ணிகள் தள­பாடம், வீட்­ட­ல­கு­களின் சாத­னங்கள் மற்றும் வழ­மை­யான வீட்டு அல­கு­களின் பேணல்­பொ­ழு­து­போக்கு, கலா­சாரம் உண­வ­கங்கள், சுற்­று­லா வி­டு­திகள், பல்­வகைப் பொருட்கள் மற்­றும்­ ப­ணிகள் துணை வகை­களின் விலை­களும் 2016 ஒக்­டோபர் மாதத்தில் அதி­க­ரித்­தன. அதே­வேளை, வீட­மைப்பு, நீர், மின்­வலு, வாயு, மற்றும் ஏனைய எரி­பொ­ருட்கள் நலம், போக்­கு­வ­ரத்து தொழில்­நுட்பம் மற்றும் கல்வித் துணை வகைகள் இம்­மாத காலப்­ப­கு­தியில் மாற்­ற­மின்றி காணப்­பட்­டமை குறிப்­பி­டத்­தக்­கது.

பொரு­ளா­தா­ரத்தின் அடிப்­படைப்பண­வீக்­கத்­தினைப் பிர­தி­ப­லிக்­கின்ற தேசிய நுகர்வோர் விலைச் சுட் டெண் மையப் பண­வீக்கம் ஆண்­டிற்கு ஆண்டு மற்றும் ஆண்டுச் சரா­சரி அடிப்­படை இரண்­டிலும் 2016 ஒக்­டோபர் மாத காலப்­ப­கு­தி­யில்­ஆண்­டிற்கு ஆண்டு அடிப்­ப­டையில் 2016 செப்டெம்பர் மாதத்­துடன் ஒப்­பி­டு­கையில் 5.7 சத­வீ­த­மாக  மாற்ற மின்றி  காணப்பட்டது.