அடுத்த வருடத்திற்கான வரவு செலவு திட்டத்தின் நிதி ஒதுக்கீட்டு சட்டமூலம் இம்மாதம் 20 ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளது.

இந்நிலையில் 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டத்தின் வாசிப்பு நவம்பர் 10 ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தில் இடம்பெறவுள்ளதுடன், வரவு செலவு திட்டத்தின் விவாதம் டிசம்பர் 10 ஆம் திகதி இடம்பெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.