திவிநெகும திணைக்களத்தை சமுர்த்தித் திணைக்களமாக மாற்ற அமைச்சரவை இன்று அங்கிகாரம் வழங்கியுள்ளது.